OFERTA GABINETU


Mieszczący się w Szczecinie Gabinet Logopedyczny oferuje usługi neurologopedyczne, logopedyczne, surdopedagogiczne oraz pedagogiczne dla dzieci oraz osób dorosłych obejmujące profilaktykę, diagnozę i terapię mowy oraz komunikacji.DIAGNOZA:

 • Wywiad z rodzicami (w przypadku małego pacjenta), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)
 • Ocena sprawności narządów artykulacyjnych
 • Badanie artykulacji
 • Badanie kompetencji językowych (rozumienie i nadawanie mowy)
 • Orientacyjne badanie słuchu
 • Badanie słuchu fonemowego
 • Badanie lateralizacji (określenie dominującej strony ciała)

PROFILAKTYKA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA  ORAZ NEUROLOGOPEDYCZNA:

 1. Terapia wad wymowy:
 • seplenienie (nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, rz, cz, dź)
 • rotacyzm (zwany też reraniem) – nieprawidłowa realizacja głoski r
 • kappacyzm– niewłaściwa artykulacja głoski k
 • lambdacyzm– nieprawidłowa realizacja głoski l
 • betacyzm– nieprawidłowe realizowanie głoski b
 • gammacyzm– zaburzona realizacja głoski g
 • mowa bezdźwięczna– artykułowanie głosek dźwięcznych, jako bezdźwięczne (np. biurko=piórko, góra = kura, itd.)
 • rynolalia (nosowanie) – polega na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym (w języku potocznym: mówienie przez nos)
 • inne odchylenia od normy 
 2. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 • opóźniony rozwój mowy
 • niedokształcenie mowy o typie afazji
 • niepłynność mowy (zacinanie, jąkanie)
 • alalia
 • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • niepełnosprawność intelektualna
 • niedosłuch

TERAPIA PEDAGOGICZNA:

 • terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
 • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)

PORADY, KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE